செல்வச்சந்நிதி

தமிழ்நாட்டின் பழம்பெரும் நகரம் பூம்புகாருக்கு நிகரான சிறப்பு பெற்றிருந்தது நாகதீபத்தின் துறைமுகம். மாமல்ல சக்கரவர்தியாலும் கருணகரப் பல்லவத் தொண்டைமானாலும் ஆழப்படுத்தப்பட்டு துறையாக்கப்பட்ட வல்லிநதி, தமிழகத்திற்கு அனுப்பப்படுவதற்காக உப்பும் உணவுப்பண்டங்களும் சேகரித்து வைக்கப்பட்ட உப்புமால், ஆரியச்சகிகரவர்திகளால் நிலவறைகளாகப் பாவிக்கப்பட்ட மண்டபக்காடு, பறங்கியருடன் போரிட்ட சின்னமகாப்பிள்ளையின் பெரும் படை வந்திறங்கிய முகத்துவாரம், பல்லவ படைத்தளபதிகளின் சந்ததிகளைக் கொண்ட கிராமத்தில், தான் எழுந்தருள நல்ல இடம் என வேதம் போற்றும் வேலவன் வந்து அமர்ந்த இடம் செல்வச்சந்நிதி

The village of Thondaimanaru is located on the northern tip of the Jaffna Peninsula in the Vadamarachi district
of Sri Lanka. Known today as the site of the sacred Selvasannithy temple, this tiny coastal village has deep ties to the ancient history of the Tamil people. Many significant historical events, dating as far back as the 2nd Century A.D., have taken place in Thondaimanaru.

Situated at the edge of the sea, the village was an ideal access point for travelers and merchants. Recognizing the advantages of its location, Emperor Mamallan and later the great army commander Thondaiman developed the village’s Valli River into a seaport for the ancient city of Nagadeepam. This port was used to export goods to Tamil Nadu, and was even used as a vantage point for many historic battles against invaders of the Tamil Kingdom. Hence, the people of Thondaimanaru, who are direct descendants of the defenders of the Tamil Homeland, take pride in preserving the Tamil language and culture today.

But perhaps the most intriguing characteristic of this village is the legend of the Selvasannithy temple and how it came
to be situated in Thondaimanaru. It is said that Lord Murugan – a Tamil God- desired his temple to be located in a land that reflected the five forms of the Tamil language. Uniquely, the physical make up of Thondaimanaru consists of five different geographic landscapes – mountainous regions, wooded lots, fertile plains, stretches of desert land, and coastline. Thus, many believe that Lord Murugan chose Thondaimanaru as his home because of these parallels between land and language.
Thondaimanaru and its people played an important role in the rich history of Tamil culture, making notable contributions in the areas of trade, religion, and patriotism. Learn more about the past, present and future of this remarkable village.

This web site is about Sannithy Temple